Tótvázsony

Kerti hulladék égetése

 
 
Változtak a kerti hulladék égetés szabályai Tótvázsonyban, csak szerdán és szombaton lehet égetni, de fontos a lenti szabályok betartása.
Tótvázsony és Kövesgyűrpuszta belterületén az alábbi szabályok alapján lehet a kerti hulladékot elégetni a saját udvaron belül:
 
-   A kerti szerves hulladékot (levél, faágak, fű) elsősorban komposztálni kell. Amit nem lehet komposztálni, mert pl. túl vastag, vagy nagy mennyiség, azt lehet eltüzelni.
-  Tüzelés előtt szárítani kell, azaz csak száraz ágakat lehet égetni!
- Kis adagokban kell elégetni, a tűz helyét minden épülettől, fától, kerítéstől megfelelő távolságra kell kijelölni. A tüzet végig őrizni kell, amikor elégett, a hamut, maradék parazsat gondosan el kell oltani vízzel.
- A nagy mennyiségű füst képződést kerülni kell, kommunális hulladékot, pl. műanyagot, gumit tilos égetni!
- Szerdán 10-19 óra között és szombaton 14-18 óra között engedélyezett égetni. Ezt azt jelenti, hogy az engedélyezett időszak végére (szerdán 19:00 illetve szombaton 18:00 óráig) a tüzet el kell oltani, így javasolt a meggyújtás időpontját ehhez igazítani.
-  Megfelelően kialakított tűzrakóhelyen, az adott háztartásnak megfelelő mennyiségű étel szabad tűzön való elkészítése, a szabályozáson kívüli időben is megengedett / kivéve a központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom alatt.
 
 A központilag elrendelt aktuális tűzgyújtási tilalomról a http://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu/ oldalon találnak információt.
 
A rendelet teljes szövege:

 

Tótvázsony Község Önkormányzat Polgármesterének

9/2020. (III.31.) önkormányzati rendelete

a levegő tisztaságának védelméről, az avar és kerti hulladék égetéséről
 
Tótvázsony Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1.§    (1)     Avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.
 
(2)    Avar és kerti hulladékok égetésére csak akkor kerülhet sor, – kivéve, ha az adott területen az égetést a rendelet megtiltja - amikor kezelésük az (1) bekezdésben meghatározott módon nem végezhető el.
 
(3)    Az égetés március 1. és május 31. között, továbbá szeptember 1. és november 30. között lehetséges, hétköznapokon szerdán 1000 – 1900 óra között, szombaton 1400 – 1800 óra között.
 
(4) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon és vasárnap a község teljes közigazgatási területén.
 
2. §   (1) Tilos égetni:
  1. Kisfeszültségű (0,4 kV), Középfeszültségű (11-35 kV), Nagyfeszültségű vezetékek (132 kV) alatt
  2. Távközlési vezetékek alatt
  3. Véderdők és helyi védelem alatti területeken
 
(2)     A község közterületein az avar és kerti hulladékok égetése egész évben tilos.
 
(3)     Tilos az égetés szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények 100 méteres körzetében – függetlenül a fenntartó személyétől -, azok működési ideje alatt.
 
3. §   (1)     Az avart és a kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet elégetni, ahol az emberi egészséget, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyezteti, a környezetet pedig nem károsítja.
 
(2)  Az elégetendő avart és kerti hulladékot előzetesen szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.
 
(3)   Nagy mennyiségű füstöt kibocsátó anyagot égetni tilos. Túlzott füst- illetve koromképződés esetén a tüzet azonnal el kell oltani és a levegőszennyezést megszüntetni.
 
(4)  A tűz őrzéséről és veszély esetében annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén megszerelt kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, vagy 1 db vizsgálati tűzoltásra alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell az égetés helyszínén készenlétben tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható.
Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
 
(5)  A szabadban tüzet, vagy üzemeltett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni tilos.
 
4. §   (1)     Az égetendő avar és kerti hulladék kommunális és ipari eredetű hulladékkal, műanyaggal, gumival, vegyszerrel, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokkal, állati eredetű hulladékokkal és egyéb veszélyes hulladékkal nem keveredhet.
 
(2)     Belterületen mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot keletkezési helyén tilos elégetni.
 
(3)     Külterületen, lábon álló növényzet, tarló égetése tilos, valamint a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék helyben történő égetése tilos.
 
5. §   (1)     Egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a szakszervíz által karbantartott tüzelőberendezésekben és csak erre a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni.
 
  1. A tüzelőanyag ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékot, állati eredetű hulladékot, egyéb veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.
 
6.§    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
7.§    Hatályát veszti Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (V. 29.) rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről.
 
Tótvázsony, 2020. 03. 30.